ERCAN ÇELİK

 İstiyorsak; güneş olsun sevgimiz; gülümsesin, yüzümüz yüzünüze, Kardeşlik ve birlik içinde, mutlaka selam vermeliyiz birbirimize  

    Son Dakika :   
 
 

SENTURK

 

 

 

 AROMATİK TIBBİ BİTKİLER                 

EZAN OKUMA 

Ana Sayfa
Kuran-ı Kerim Değişik Dillerde
İletişim
Ercan ÇELİK Özgeçmiş
Günlüklerim
Ziyaretçi Defteri

 

 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

MARMARA ADASI

1-ÖzelAĞAÇLANDIRMA

ÇÖPDEN MAZOT ÜRETİMİ

                         SERA ETKİSİ KARBONDİOKSİT ARTIŞLARI


Marmara Adası Özel Ağaçlandırma


Küresel Isınma Ve Ağaç"Ercan Çelik"

Anket
Anket Seçilmemiş
Diğer Anketler

Ziyaretçiler
Toplam Ziyaretçi :  827843
Bugün Ziyaretçi :  108
Aktif Ziyaretçiler :  12

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve DOĞAL HAYAT    HAYVANLAR ALEMİ FOTOĞRAFLARI

GÖKÇEADA

 https://www.gokceadarehberim.com/nm-Co%C4%9Frafya-cp-90

 

Gök­çea­da, Tür­ki­ye’nin en bü­yük ada­sı ola­rak 289.5 km2 yü­zöl­çü­müne ve 95 km. kı­yı şe­ri­di uzun­lu­ğu­na sahip. Ada­nın ku­zey-gü­ney uzun­lu­ğu 13 km., do­ğu-ba­tı uzun­lu­ğu 29,5 km. Ça­nak­ka­le Bo­ğa­zı’nın ku­zey­ba­tı­sın­da yer alan Gök­çea­da’nın ku­ze­yin­de Se­ma­di­rek Ada­sı, doğusunda Gelibolu Yarımadası, gü­ney­ba­tı­sın­da Lim­ni Ada­sı ve gü­ne­yin­de Boz­caa­da bu­lu­nu­yor.


Coğ­ra­fi ya­pı­sı çok en­ge­be­li ve vol­ka­nik küt­le­ler­den olu­şu­yor. Ada­nın %77’si dağ­lık, %12’si en­ge­be­li, %10’u ise ova. Ada­nın en yük­sek nok­ta­sı  673 mt. ile Do­ruk Te­pe­si.

Türk De­niz Araş­tır­ma­la­rı Vak­fı (TÜ­DAV)  ta­ra­fın­dan ada­nın de­niz ve ka­ra ala­nı için ön fau­na-flo­ra en­van­te­ri çı­kar­tı­la­rak 180 tür de­niz can­lı­sı tes­pit edil­miş. Ada­nın ku­ze­yin­de de­niz can­lı­la­rı açı­sın­dan ol­duk­ça zen­gin bir böl­ge, 1999 yı­lın­da Tür­ki­ye’nin ilk su­al­tı par­kı ilan edil­miş. Bu­ra­da her tür­lü su ürün­le­ri av­cı­lı­ğı ya­sak­la­na­rak sa­de­ce bi­lim­sel araş­tır­ma­la­ra açıl­mış.


Je­olo­jik Ya­pı

Gök­çea­da, genç je­olo­jik dö­ne­me ait ka­yaç­lar­dan olu­şu­yor. Ben­zer­siz je­olo­jik olu­şum­lar ve jeo­mor­fo­lo­jik ya­pı­lar gö­rü­lü­yor. Rüz­gar özellikle ada­nın dik ve sarp uza­nan kuzey  kı­yı­la­rın­da il­ginç şe­kil­ler oluş­tu­ru­yor. Bun­la­ra Kaş­ka­val Bur­nu(Pey­nir Ka­ya­lık­la­rı) ve Yıl­dız­koy’da rast­la­mak müm­kün. 


Vol­ka­nik bir ya­pı ha­kim ol­ma­sın­dan do­la­yı dev ka­zan­la­rı, su­al­tı ma­ğa­ra­la­rı, lav ka­ya­la­rı ve pon­za taş­la­rı ada­da çok­ça bu­lu­nan je­olo­jik ya­pı­lar. Ada­nın ku­zey böl­ge­sin­de fok­la­rın yaşadığı 5 ma­ğa­ra bu­lu­nu­yor. De­mir ma­de­ni ve gra­nit ada­da bulunan ye­ral­tı kay­nak­la­rı.

Su Kay­nak­la­rı

Gök­çea­da içme suyu bakımında kendine yeterli potansiyele sahip nadir yerlerden. Tat­lı su kay­nak­la­rı­nın çok­lu­ğu ba­kı­mın­dan adalar arasında Ege De­ni­zi’nde bi­rin­ci, dün­ya­da ise dör­dün­cü sırada. Ada­da 4 gö­let ve 1 ba­raj gö­lü bu­lu­nu­yor. Zey­tin­li­köy Ba­ra­jı ada­nın iç­me ve kul­lan­ma ih­ti­ya­cı­nı bü­yük öl­çü­de karşıladığı için gö­let­ler­den sadece ta­rım amaç­lı su­la­ma için ya­rar­la­nı­lı­yor. Ada­da akar­su bu­lun­mu­yor. Çok sa­yı­da de­re ise ya­zın ku­ru­yor. 


Gök­çea­da’da iyi ni­te­lik­li pek çok su kaynağı bu­lu­nu­yor. Ada­nın vol­ka­nik ya­pı­sı ye­ral­tı su­la­rı açı­sın­dan zen­gin ol­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Adada dolaşırken yollar üzerinde memba suyu akan çok sayıda çeşmeye rastlayacaksınız.

Ekleyen:  Ercan ÇELİK
Ekleme Tarihi:  24.12.2023
İzlenme:  137
Yazdır:Yazdır
 
Eklenen Yorumlar 
Bu Konuda En Çok Okunan Yazılar
 
KÜRESEL ISINMA VE AĞAÇ
İnsan hareket ve etkinliklerinin bir başka deyişle aktivitelerinin başlaması ve devam etmesi atmosferde sera gazlarını oluşturarak, bizim iklimlerimizi ciddi şekilde etkileyip kaçamayacağımız uzaklaşamayacağımız olağanüstü bir olayı çağırdı. Bu olay
Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 
CEViZ'iN İNSANA VE İNSANLIĞA FAYDALARI
Beyne benzeyen ceviz, kavrama ve anlamayı geliştiriyor. Asya'da ceviz hala beyin gıdası olarak kabul ediliyor...Cevizdeki yüksek orandaki omega-3 yağ asitleri kalp hastalıklarını, inmeyi, diyabeti, yüksek kan basıncı,depras
Ercan ÇELİK [ 26.3.2015 Devamı
 
BİZ TÜRKÜZ ANADOLU ERLERİYİZ;YOLUMUZ, İNSANLIĞIN YÜCELME YOLU,
YOLUMUZ:Muhteşem Denge Korunarak,
Öğretilmiş Çaresizliğe Karşı, Pozitif Düşünce Geliştirilerek, Ülkenin ve Ülkelerin Kaynaklarının Verimli Ve Kaliteli Kullanılması...

Ercan ÇELİK [ 12.1.2013 Devamı
 

CEVİZİN İNSANAveİNSANLIĞA FAYDALARI

 • En Çok Okunanlar
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 • SİVRİHİSAR KAYMAKAML...
 • VAKIFLAR ANKARA BÖLG...
 • TÜRKİYE,DAĞLARI,GÖLL...
 • VAKIFLAR GENEL MÜDÜR...
 • Değerli KARDEŞLERİM ...
 •  
 • En Son Eklenenler
 • Atatim İmar Müşavirl...
 • ATA İMAR MÜLK YAPI K...
 • ATATİM İNŞAAT İMAR M...
 • ORTAK ADAYLARIMIZA G...
 • ÇALIŞANLARIN ORTAK O...
 • YÖNETİCİLERİMİZ,ÇALI...
 • DÜNYANIN EN KALABALI...
 • ÇEVRE BAKANLIĞI TEFT...
 • MUSTAFA KEMALİN SAKL...
 • GÖKÇEADA...
 •  

   

  Her Hakkı Saklıdır. ERCAN ÇELİK© 2013 Tasarim : Linear Yazilim